fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HEALTH PLANNER

De hieronder vermelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen u (hierna: licentienemer) en SGM Consultancy(hierna: licentiegever).

In aanmerking nemende:
– Dat Licentiegever exclusief gerechtigd is tot het gebruik van Health Planner en de daaraan verbonden intellectuele eigendomsrechten en derden daarvan het gebruik kan toestaan;
– Dat aan deze samenwerkingsvorm tussen zelfstandige ondernemers een licentieovereenkomst (ook wel
verwerkingsovereenkomst) wordt overeengekomen, die zich kenmerkt door een nauwe samenwerking tussen
juridische en economische zelfstandige partijen en die steunt op wederzijds vertrouwen en
informatieverstrekking;
– Dat Licentiegever in licentieverband tegen een maandelijkse betaling Licentienemer in bruikleen stelt om
Health Planner te gebruiken

Komen als volgt overeen:

Artikel 1: Prestatiebeschrijving
1. Het doel van onderstaande overeenkomst is de niet-exclusieve beschikbaarstelling van Health Planner door Licentiegever aan Licentienemer voor een doelgerichte cloud-based managementsysteem en de daartoe strekkende aanvullende prestaties.
2. De uitoefening van de licentie en de hieruit voortvloeiende gebruiksrechten is beperkt tot de organisatie die als Licentienemer genoemd staat in deze licentieovereenkomst. Licentienemer heeft geen recht van overdracht of tot verlening van onderlicentie.

Artikel 2: De licentie
1. Met inachtneming van de voorwaarden en bepalingen, zoals in deze overeenkomst geregeld is, verleent
Licentiegever aan Licentienemer de licentie voor bruikleen van Health Planner en toebehorende
handelsmerken en logo’s op het adres dat genoemd staat in deze overeenkomst.
2. Het is Licentienemer niet toegestaan enige wijziging aan Health Planner aan te brengen.
3. Licentienemer erkent en respecteert het exclusieve intellectuele eigendomsrecht van Health Planner
toebehorende aan Licentiegever.
4. Indien Licentienemer binnen haar bedrijfsstructuur meerdere vestingen heeft en hiervoor gebruik wenst te
maken van Health Planner, zal er door iedere vestiging zelfstandig in de hoedanigheid van Licentienemer, een
licentieovereenkomst getekend dienen te worden.

Artikel 3: De verplichtingen van licentiegever (verwerker)
1. Licentiegever zal de benodigde gegevens verschaffen die toebehoren aan de afgesloten

licentieovereenkomst.

2. Licentiegever verbindt zich verder aan Licentienemer om hem adviezen te verstrekken over de werking van
Health Planner.
3. Licentiegever zal zich inspannen Health Planner verder te ontwikkelen.

4. Licentiegever zal verder aan Licentienemer de volgende diensten verlenen:
a: Introductie: Licentiegever draagt zorg voor het implementatietraject bij het opstarten van het werken met
Health Planner.
b. Helpdesk: e-mail en telefonische hulp (voor vragen over het gebruik van Health Planner).
5. Licentiegever is middels het aanbieden van Health Planner juridisch betiteld als verwerker en de verwerker
zal zich inspannen en zorg dragen voor de nakoming van de toepasselijke privacywetgeving.
6. De data die verwerkt wordt in Health Planner wordt veilig opgeslagen in Nederland

Artikel 4: Verplichtingen van licentienemer (verwerkingsverantwoordelijke)
1. Licentienemer aanvaardt het aanbod zoals omschreven in deze overeenkomst.
2. Licentienemer is redelijkerwijs verplicht alles te doen, dat bevorderlijk is of kan zijn voor het welslagen van
Health Planner en alles na te laten dat hiervoor schadelijk zou kunnen zijn.
3. Licentienemer erkent het exclusieve intellectuele eigendomsrecht van Licentiegever op Health Planner, alle
reclame-uitingen, slagzinnen, kleurencombinaties, logo’s, design, werkwijze, codering en overige zaken dan
wel handelingen die toebehoren aan Health Planner.
4. Licentienemer is persoonlijk aansprakelijk voor de juistheid van de door hem verleende contractgegevens
en het nakomen van de bepalingen in deze overeenkomst.
5. Licentienemer verklaart voldoende tijd te hebben gehad om dit contract te bestuderen.
6. Licentienemer maakt op eigen verantwoording gebruik van Health Planner en is middels het gebruiken van
Health Planner betiteld als verwerkingsverantwoordelijke en verklaart zich daar geheel van bewust te zijn en
ziet in dit verband derhalve af van eventuele schadeclaims tegenover Licentiegever.
7. Licentienemer is verplicht zich aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te
houden die per 24 mei 2016 in werking is getreden (Implementatie per 25 mei 2018).
8. Licentienemer is zich ervan bewust dat deze overeenkomst tevens fungeert als verwerkingsovereenkomst
tussen Licentienemer en Licentiegever. Bij het verwerken van bijzondere gegevens (gezondheid c.q.
medische gegevens etc.) dient Licentienemer een privacy functionaris aan te stellen indien Licentienemer
onder de benoemde situaties valt zoals beschreven in artikel 37 van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) . Tevens verklaart Licentienemer dat de organisatie bijzondere gegevens alleen
zal gebruiken als aan de bijzondere voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn verder uitgewerkt in
de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

Artikel 5: Informatiedeling en opslag Persoonsgegevens
1. De informatie die gedeeld wordt tussen Licentiegever en Licentienemer ten behoeve van het verlenen van
een gebruikersaccount binnen de licentieovereenkomst zijn: Naam, Gebruikersnaam, Locatie,
Contactgegevens en Module afname.
2. Enkel met uitdrukkelijke toestemming van Licentienemer en voor technische doeleinden, is het voor
Licentiegever mogelijk om in te loggen in het account van Licentienemer en zijn derhalve de klantgegevens
zichtbaar. Licentiegever maakt enkel gebruik van het account van Licentienemer ter bevordering van de
technische functionaliteit van Health Planner. Derhalve zal Licentiegever geen gebruik maken van de
persoonsgegevens binnen het account van Licentienemer voor overige doeleinden.
3. Indien Licentienemer het licentiecontract beëindigd zal het gebruikersaccount inclusief alle opgeslagen
klantendata vernietigd worden. Tenzij in onderling (licentiegever / licentienemer) overleg
anders bepaald wordt.

Artikel 6: Health Planner
1. Licentienemer is verplicht gedurende de overeenkomst goed met Health Planner om te gaan conform het
“goede huisvader” principe. In het geval van een proefperiode geldt deze bepaling gedurende de looptijd van
de proefovereenkomst.
2. Licentienemer verplicht zich tegenover Health Planner, om het programma niet voor andere doeleinden te
gebruiken dan beschreven staat in artikel 1.1 van deze algemene voorwaarden.
3. De inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden worden overdragen zonder uitdrukkelijke
toestemming van Licentiegever.
4. Zonder inloggegevens is toegang tot de website niet mogelijk.

Artikel 7: Internetverkoop
1. Licentienemer is gerechtigd Health Planner via de eigen website te promoten. Dit mag echter uitsluitend
met de naam en met goedkeuring van Licentiegever.
2. De beeldmerken van de Licentiegever zullen als jpg en png digitaal bestand aan Licentienemer ter
beschikking worden gesteld.
3. Om Health Planner te promoten en daarvoor reclame te maken, is het Licentienemer gedurende de looptijd
van deze overeenkomst toegestaan op de eigen website en op social media kanalen gebruik te maken van de
naam en beeldmerken van Licentiegever

Artikel 8: Verkoopprijzen
1. Licentienemer heeft de bevoegdheid om verkoopprijzen en/of tarieven vast te stellen richting haar eigen
leden/ klanten voor het gebruik van Health Planner.

Artikel 9: Zelfstandig ondernemerschap
1. Licentienemer is een zelfstandige onderneming naar Nederlands recht die zijn onderneming geheel voor
eigen rekening en risico exploiteert.
2. Licentienemer is niet bevoegd op naam en/of voor rekening van de Licentiegever te handelen. Door de
Licentienemer gesloten overeenkomsten met derden verbinden nimmer de Licentiegever, maar doen slechts
verbintenissen ontstaan tussen desbetreffende derde(n) en de Licentiegever.

Artikel 10: Vrijwaring en aansprakelijkheid
1. Licentienemer maakt op eigen verantwoording gebruik van Health Planner. Licentienemer is zich daar
geheel van bewust en ziet derhalve af van eventuele schadeclaims tegenover Licentiegever.
2. Licentienemer verklaart middels het ondertekenen van deze overeenkomst akkoord te zijn met deze
Algemene Voorwaarden en Privacy statement

Artikel 11: Wanprestatie, tussentijdse beëindiging en aansprakelijkheid
1. Indien een der partijen zijn verplichtingen op grond van deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk
naleeft, verbeurt hij ten gunste van de wederpartij een dadelijk opeisbare boete van €2.000,- (tweeduizend
euro) voor iedere overtreding evenals een direct opeisbare boete van €1.000,- (duizend euro) per dag dat de
overtreding voortduurt. Dit onverminderd het recht van de benadeelde partij om de daadwerkelijk geleden
schade te vorderen. Geschillen hieromtrent zullen worden opgelost op de wijze als in artikel 17 omschreven.
2. Ieder der partijen is bevoegd om, indien de wederpartij op ernstige wijze deze overeenkomst overtreedt, naar
keuze hetzij een boete te vorderen in overeenstemming met het in het vorige lid bepaalde, hetzij per
aangetekende brief aan de wederpartij op te zeggen, dat hij de overeenkomst met een opzegtermijn van 1
maand als ontbonden beschouwt met als richtlijn de incassodatum. Dit onverminderd het recht van de
benadeelde partij om de nalatige partij tot nakoming en/of schadevergoeding uit de onderhavige overeenkomst
te vorderen.
3. Licentiegever is jegens Licentienemer niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade
voortvloeiend uit het gebruik, de ontwikkeling en exploitatie van Health Planner, tenzij er sprake is van grove
schuld of opzet ontstaan aan de zijde van Licentiegever

Artikel 12: Gevolgen voor beëindiging
1. Na beëindiging van het contract, zal Licentiegever de toegang tot Health Planner ontzeggen aan
Licentienemer en kan er geen gebruik meer gemaakt worden van de inloggegevens. Zonder inloggegevens is
toegang tot de website niet mogelijk.
2. Licentiegever behoudt zich ten alle tijden het recht voor om leden de toegang tot de website te ontzeggen of
een lidmaatschap te beëindigen

Artikel 13: Overdracht rechten en verplichtingen
1. Licentiegever is bevoegd zijn rechten uit deze overeenkomst aan derden over te dragen of door derden te
laten uitoefenen.
2. De aan Licentienemer bij deze overeenkomst gegeven rechten zijn in beginsel niet overdraagbaar. Mocht
Licentienemer voornemens zijn het bedrijf aan een derde over te dragen en die derde ook zijn positie van
Licentienemer als gevolg van deze overeenkomst te laten innemen, dan zal hij zich minimaal 4 weken van te
voren dan wel onmiddellijk bij kennisneming van overdracht tot Licentiegever moeten wenden. De overdracht
van de rechten uit deze overeenkomst kunnen niet plaatsvinden zonder schriftelijke toestemming van
Licentiegever.
3. Bij onmiddellijke opzegging verleent Licentienemer aan Licentiegever het recht tot het
verwijderen/deactiveren van de inloggegevens die betrekking hebben op Health Planner.
4. Licentiegever heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en/of de toegang tot de
website te ontzeggen indien:
– 1. Licentienemer in verzuim is met de betaling van de maandelijkse licentievergoeding ter hoogte van een
bedrag van twee maandelijkse termijnen of indien Licentienemer zijn verplichtingen op grond van deze
overeenkomst niet tijdig of niet behoorlijk naleeft.
– 2. Een der beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld of onder hem
een executoriaal beslag wordt gelegd, dat niet binnen een maand wordt opgeheven. Indien een der beide
partijen surseance van betaling aanvraagt, zullen de partijen in overleg gaan met de bewindvoerder over de
voorzetting van de licentieovereenkomst.
– 3. De licentieovereenkomst eindigt met onmiddellijke ingang indien Licentiegever dan wel Licentienemer na
ontbinding wegens het bepaalde in het vorige lid ophoudt te bestaan.

Artikel 14 Geheimhouding en non-concurrentie
1. Licentienemer verplicht zich tegenover Licentiegever tot volledige geheimhouding van al wat Licentienemer
ter kennis is gekomen in het kader van de onderhavige overeenkomst.
2. Het in dit artikel bepaalde blijft ook na het beëindigen van de licentieovereenkomst van kracht.
3. Het is Licentienemer gedurende de looptijd en na het beëindigen van de licentieovereenkomst niet
toegestaan behoudens toestemming van Licentiegever om een soortgelijk systeem/programma/concept te –
doen – exploiteren / ontwikkelen.
4. De verplichtingen in de voorgaande leden dient Licentienemer ook op te leggen aan alle personen/ partijen
die in zijn dienst, in dienstbetrekking naar burgerlijk recht of in welke vorm dan ook, voor Licentienemer
werkzaam zullen zijn

Artikel 15: Vergoedingen
1. De eenmalige opstartkosten en de maandelijkse licentiekosten worden via automatische incasso door
Licentienemer aan Licentiegever betaald. De maandelijkse bijdragen worden rond de eerste dag van iedere
maand middels automatische incasso geïncasseerd, tenzij anders bepaald wordt door Licentiegever.
2. Licentienemer draagt de kosten voor terug storting en aanmaningen ter hoogte van €10 per voorgenoemde
handeling.
3. Licentiegever kan tariefaanpassingen in indexeren zonder rekening te houden met het
consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor Statistieken.
4. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Licentienemer het recht om de overeenkomst binnen 4
weken na de bekendmaking te ontbinden.

Artikel 16: Overig
1. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere voorafgaande afspraken tussen partijen met betrekking tot Health
Planner.
2. Indien een of meerdere bepalingen in deze overeenkomst op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn
of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze overeenkomst bepaalde volledig van toepassing.
Partijen zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 17: Geschillenbeslechting
1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke uit deze licentieovereenkomst dan wel aanverwante overeenkomsten ontstaan, zullen
worden beslecht door de bevoegde rechter van zijn werkelijke verblijfplaats.
3. Partijen zullen zich echter in eerste instantie tot het uiterste inspannen om het geschil in minnelijk overleg op
te lossen.

Artikel 18: Privacy beleid
1. Health Planner geeft om de privacy van haar gebruikers en heeft een zorgvuldig privacy beleid hoog in het
vaandel staan. Bekijk onze Privacy Statement via onze website om te zien hoe Health Planner haar privacy
beleid ten aanzien van de gegevens van haar gebruikers voert.
2. Health Planner kan informatie bevatten van derden of daarnaar doorverwijzen, waaronder doch niet beperkt
tot informatie aangemaakt door gebruikers, advertenties, banners en website links (hierna: “Informatie van
Derden”).
3. Informatie van Derden wordt door Health Planner niet vooraf bekeken, waardoor we de juistheid daarvan niet
kunnen garanderen. Health Planner is op generlei wijze aansprakelijkheid voor Informatie van Derden, noch
voor de eventueel daaruit voortvloeiende directe of indirecte schade.
4. Health Planner is via een API koppeling aangesloten bij derde partijen en daarmee krijgt het toegang tot
openbare gegevens, waaronder mogelijk persoonlijke gegevens van gebruikers die met hun toestemming zijn
geopenbaard. Daarnaast kunnen derden via de API toegang krijgen tot openbare en afgesloten persoonlijke
gegevens, wanneer gebruikers hier zelf toestemming voor geven. De Algemene Voorwaarden en Privacy
Statement van Health Planner zullen niet van toepassing zijn op systemen/ diensten/ programma’s van derden.
Deze derden diene eigen, afwijkende Algemene Voorwaarden en Privacy Statements te hanteren.
5. Na melding zal Health Planner de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke termijn
onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen. Inbreuk op je rechten dient per e-mail gemeld te
worden via info@sgmconsultancy.com

Wil je gebeld worden?

Onze werktijden

Maandag t/m vrijdag: 09:00 uur tot 18:00 uur

Na sluitingstijd

Mail ons: info@sgmconsultancy.com

Wil je meer informatie over de prijzen & mogelijkheden?